ច្បាប់សញ្ជាតិ Lucia ច្បាប់

ច្បាប់សញ្ជាតិ Lucia ច្បាប់

ភាពជាពលរដ្ឋរបស់លោក Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់លេខ ១៤ នៃឆ្នាំ ២០១៥ ភាពជាពលរដ្ឋដោយច្បាប់វិនិយោគនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៥។ គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីឱ្យមនុស្សទទួលបានសញ្ជាតិរបស់ Saint Lucia ដោយការចុះឈ្មោះដូចខាងក្រោម។ ការវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅសាំងលូសៀនិងសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទង ។.