គម្រប -១៩ ជួសជុលប៊ែលធីឡូ

ការការពារគម្រប -១៩ ប៊ុនធី ST LUCIA


ចំណងជំនួយសង្គ្រោះ ១៩ គម្រប -១៩៖ វិនិយោគអប្បបរមា ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ការបង្កើតប័ណ្ណជំនួយសង្គ្រោះឌីអាយ -១១ ពិសេសដែលចាប់ផ្តើមពី ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិកគឺជាចំណងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលមិនមានថ្លៃដំណើរការត្រូវបានដាក់ដោយអ្នកដាក់ពាក្យ។ ចំណងត្រូវតែចុះឈ្មោះហើយស្ថិតនៅក្នុងឈ្មោះអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយដំបូង។
ជម្រើសនៃចំណងនេះអាចរកបានសម្រាប់ពេលវេលាកំណត់រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ។
ថ្លៃរដ្ឋបាល ៣ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកត្រូវបង់ដោយអ្នកដាក់ពាក្យនៅពេលដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ
ត្រូវបានផ្តល់។

ការការពារគម្រប -១៩ ប៊ុនធី ST LUCIA 

នៅទីនោះបន្ទាប់ពីការបូកការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជម្រើសនៃចំណងពិសេសនេះត្រូវបង់ដូចខាងក្រោមៈ
 
  •  អ្នកដាក់ពាក្យសុំសូឡូ (ការកាន់កាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ)៖ ២៥ ម៉ឺនដុល្លារ
  • ការដាក់ពាក្យសុំជាមួយអ្នកដែលមានគុណវុឌ្ឍិចំនួន ១ នាក់ (ប័ណ្ណកាន់កាប់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ)៖ ២៥ ម៉ឺនដុល្លារ
  • ការដាក់ពាក្យសុំជាមួយអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិចំនួន ៤ នាក់ (ប័ណ្ណកាន់កាប់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ)៖ ២៥ ម៉ឺនដុល្លារ
  • ការដាក់ពាក្យសុំជាមួយអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិចំនួន ៤ នាក់ (ប័ណ្ណកាន់កាប់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ)៖ ២៥ ម៉ឺនដុល្លារ
  • ការពឹងផ្អែកលើគុណវុឌ្ឍិបន្ថែមនីមួយៗរួមជាមួយអ្នកដាក់ពាក្យសុំដាក់ពាក្យសុំដោយមានអ្នកអាស្រ័យគុណវុឌ្ឍិរហូតដល់ ៤ នាក់៖ ១៥.០០០ ដុល្លារ