ភាពជាពលរដ្ឋនៃគម្រោងអចលនៈទ្រព្យសាំងលូសៀ

ភាពជាពលរដ្ឋនៃគម្រោងអចលនៈទ្រព្យសាំងលូសៀ


ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តីនឹងពិចារណាលើគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីដែលបានអនុម័តសម្រាប់សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ។ គម្រោងអចលនៈទ្រព្យដែលបានអនុម័តមានពីរប្រភេទធំ ៗ ៖

  1. សណ្ឋាគារនិងរមណីយដ្ឋានម៉ាកលំដាប់ខ្ពស់
  2. លក្ខណៈសម្បត្តិហាងខ្ពស់

នៅពេលដែលបានអនុម័តរួចហើយគម្រោងអចលនៈទ្រព្យអាចរកបានសម្រាប់ការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ។

ភាពជាពលរដ្ឋនៃគម្រោងអចលនៈទ្រព្យសាំងលូសៀ

អ្នកស្នើសុំត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនិងលក់ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលបានអនុម័ត។ ការវិនិយោគដែលស្មើនឹងតម្លៃទិញដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវបានតំកល់នៅក្នុងគណនី escrow ដែលមិនអាចបដិសេធបានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍និងសញ្ជាតិដោយអង្គភាពវិនិយោគនៅ Saint Lucia ។

នៅពេលដែលការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិដោយមធ្យោបាយវិនិយោគក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យត្រូវបានអនុម័តការវិនិយោគអប្បបរមាខាងក្រោមត្រូវបានទាមទារ៖

  • អ្នកស្នើសុំចម្បង៖ ២៥.០០០,០០ ដុល្លារ